Arvid kommenterer Storberget

20/11/2010 by

BAGATELLISERER ØKOKRIM EGNE KRIMINELLE HANDLINGER OG VILLEDER DE JUSTIS MINISTER STORBERGET?

Storbergets svar til de 4 parlamentariske lederne i oposisjon har endelig ankommet. Det er ikke noe nytt i at han ikke ViL hjelpe oss. Det registreres likevel, og det med en viss for-bauselse at han viser tillit til økokrim og kaller deres vurdering av Natal saken for en grundig redegjørelse!

På den andre side gleder det å se at formannen i stortingets justis komite, Sandberg ikke slår seg til ro med at justisministeren gjemmer seg bak økokrims serie av overfladiske bort-forklaringer og bagatellisering av egen rolle i «samarbeidet» med brasilianske myndigheter. Han varsler derfor som lovet, granskning og høring på Stortinget.

Dagbladet og NRK trøndelag har i lang tid fulgt saken og gjenngitt dokumentasjoner på Økokrims manglende innsats i Natal. Når dette av Økokrim blir avspist som våre meninger gir det alene grunn til å reagere. Men økokrim går lengre. De velger også å bagatellisere at de selv som «samarbeidspartner» er ansvarlig for hvitvaksing av forfalskede bank transaksjoner og påstår at de har svart riktig på rettsanmodninga fra Brasil. Av dette følger at våre problemer fortsetter med uforminsket styrke. Det følger også dette fremprovosert svaret!

Jeg vil starte med å henvise til rettsanmodninga fra Brasil og svaret fra Økokrim jfr. økonomirapporter. Det er nok riktig at det de har sendt stammer fra norske registre. Men og jeg påpeker igjen. Er svarene Økokrim gir, svar på hva brasilianske myndigheter faktisk etterspør? Økokrim siterer selv at det som etterspørres fra Brasil er «opplysninger om skatt og økonomi til personer og foretakene som disse personer er tilknyttet». Finnes slike opplysninger i Norge? Svaret er ja! Men finnes disse opplysningene i svaret som Økokrim ga til Bras. mynd. i foreløpige økonomi rapporter ? Svaret må bli et soleklart NEI ! Se selv «foreløpig rapport» annet sted på hjemmesia.

Økokrim skriver videre at de innestår for innholdet i rapportene og at det ikke er feil i forhold til hva de gir seg ut for å beskrive. Spørsmålet er selvsagt ikke riktigheten i hva som står i rapportene. Det stilles strenge krav til svar på rettsanmodninger også i norsk lovgivning. Dette er påpekt av tidligere J Min. Dørum og også av J Min. Storberget selv! Svarene skal være RIKTIGE. Det er selvsagt obligatorisk at det blir svart riktig på hva som faktisk etterspørres. Det er betimende å spørre, ser virkelig ikke økokrim dette selv? Rettsanmodninger og svar på slike er omhandlet i norsk lovgivning!

Det er selvsagt det rapportene ikke sier noe om, vi har påklaget til Sivilombudsmannen. Dere kan på hjemmesia selv se hva som etterspørres fra Brasil og vurdere økokrims svar (foreløpig rapport) opp i mot det! Jeg setter fortsatt pris på tilbakemeldinger fra dere som fortsatt følger med!

I økokrims brev til Storberget kan vi lese at «samarbeidet » ble etablert i mars-april 2006. Tidligere har økokrim besvart henvendelse fra Storberget med at de bare hadde besvart en rettsanmodning fra Brasil! Vi har dokumentert korrespondanse fra norske myndigheter til Brasil så langt tilbake som til 2003. Vi har også dokumentert at økokrim har bistått med telefonavlytting. Er justis ministeren blitt informert om dette?

Økokrim skriver; «Vi ble anmodet om å bistå med register opplysninger». I rettsanmodninga heter det, vel å merke blandt flere andre relaterte spørsmål. Vi etterspør «person og økonomi opplysninger til personer og foretak fra 2002″. Hvorfor villeder økokrim justis-ministeren? Mener virkelig økokrim at register opplysninger er det samme som person og økonomi opplysninger? Hvorfor påtegnes min foreløpige rapport for hånd, Formue Norge? Mente tjenestemann Johansen at formues opplysninger faktisk var relevant informasjon i samsvar med anmodninga? Jeg antar det!

Videre i brevet til Storberget forklarer økokrim hva de har svart og at de innestår for det. Igjen vises til registre. Som vist er det ikke register opplysninger som etterspørres! Men er det mulig å missforstå rettsanmodninga og oversende register opplysninger? For å under-streke at nei, det er rett og slett ikke mulig, viser jeg til at økokrim bekrefter at»Samarbeidet» på dette tidspunkt har pågått i vel et år. Brasilianske myndigheter poengterer da også behørig i pressekonferanse den 9 mai.2007 nettopp at det er kilden til midlene de etterspør. Mao.hvordan er det mulig for økokrim som samarbeids partner å ikke ha fått med seg selve hoved poenget etter over 1 års samarbeid? (Oversatte avis artikler er selvsagt også vedlagt klagen til S`om.)

Økokrim innrømmer å ha håndtert forfalskede bankbilag og skylder på brasilianske skatte myndigheter, som de forøvrig stoler blindt på! Er forfalskninga tatt opp med myndighetene i Brasil, burde ikke Storberget tatt initiativ til granskning av hvem,hva, hvor? Er det greit at «samarbeidspartneren» benytter forfalskede dokumenter mot nordmenn? Er det greit at økokrim som «partner» sørger for å hvitvaske forfalskninger?

At dette ble rettet opp i avhør skyldes i hovedsak to faktorer, iherdig arbeids innsats fra tiltalte og en vennlig og empatisk politi betjent Rolf Bjerke som satte TK og oss på sporet. Det kostet han forøvrig et leggspark fra kollega Johansen! Dette var hovedbeviset i saken og tema nr.1 i politiavhørene her i Natal. Fengslings kjennelsen viser klart hvilken betydning forfalskninga var tiltenkt. Den viser også betydningen økonomi rapportene hadde. «Så fikk vi det vi trengte» med henvisning til at arrestasjoner og beslag kunne igangsettes. Økokrim bagatelliserer dette som en ubetydelig «feil» og står ved at rapportene er riktige! Istedet for å ta ansvar og ettergå fakta i våre og de parlamentariske ledernes klager og påpekninger velger økokrim skyggeleggings taktikk! Dette forteller mye om etatens vilje til å forsvare egen fortreffelighet. Det forteller også at etaten tydeligvis ikke er villig til å ta klagen på alvor!

Jeg stiller spørsmålet, hvorfor gjorde ikke økokrim på eget initiativ noe for å avsløre hvem forfalsknerne er? Synes økokrim det greit å samarbeide med skattemyndigheter som operer med falsknerier? Som samarbeidspartner vil jeg tro de er solidarisk ansvarlig? Det gjør trolig ikke saken bedre at forfalskninga bagatelliseres og ikke er forsøkt etterettet?

Vedr. min økonomi rapport skriver økokrim. «Det hadde bakgrunn i at man måtte lenger tilbake i tid enn den perioden som ble forespurt.» Svaret er håpløst! Var min økonomi svakere i 2002 enn i f.eks 2000. Nei når likningsdokumenter benyttes og formue utelates og dette skal forklare min økonomi må det selvsagt bli riv ruskende galt! Poenget er som forklart, økokrim «ønsket» ikke å besvare rettsanmodninga riktig. Hadde de det ville de nok satt opp balanser med debet og kredit både for personer og relaterte selskaper. Så vanskelig så enkelt!

Hva gjelder forsendelser av ny økonomi rapport, vel, forsøk på forsendelser må det vel kalles! Dette er behørig dokumentert og belyst av tidligere justis minister Dørum og Nrk Trøndelag og poengtert overfor Sivilombudsmannen. Jeg nøyer meg med å påpeke at legalitets kravet slik økokrim påstår er etterfulgt, ikke er sant. Rettsavgjørelser som bekrefter at legalitets kravet ikke er fulgt er oversendt sammen 100 talls øvrige sider til S`om.

Økokrim legger stor vekt på sine vitneforklaringer her i Natal og vi er enige i at de stort sett var positive, selv om de forsøkte å villede brasilianske myndigheter med at vi skulle ha unn-dratt skatt. Det krevde ekstra etteretning fra tiltalte. Det føles ubehagelig å bli beskyldt for skatte unndragelse som viser seg å gjelde et vilkårlig leilighets salg fra 2ndre til 3dje person!

Mitt spørsmål blir, hvorfor i alle dager varslet ikke økokrim sine «samarbeidspartnere» om midlenes legalitet før aksjonen? Var det ikke ønskelig? Fikk de kanskje dårlig samvittighet? Ikke vet jeg, men de ble jo rettslig anmodet om nettopp det i april 2006. Informasjonen var den samme i april som i september og like tilgjengelig! Hadde de varslet sannheten da, ville de spart oss og våre familier for 4 år med f…skap, nedverdigelse og økonomisk voldtekt! Økokrim valgte å vente med å gi vital informasjon, da levner rettsystemet i Brasil ingen vei tilbake, «the show must go on»! Viste ikke økokrim dette, heller? Skadene kunne altså vært unngått!

Det er heller ikke tvilsomt at økokrim har insinuert og gitt tvilsom og uriktig informasjon til sine kolleger i Brasil. Det innrømmer da også sjefsetterforsker Hounie til Per Sandberg. Utallige avis artikler også i Brasil viser dette med all tydelighet. Eller er det slik at økokrim innestår for at vi er terrorister (forgreininger til al qaida) og en norsk mafia verre enn pcc? Slik absurd informasjon må stamme fra Norge og økokrim har ikke gjort noe for å rette opp i det fullstendig gale inntrykket brasilianske samarbeidspartnere har hatt og videre forfektet i prosessen og til pressen. Solidarisk ansvarlighet gjelder vel de fleste samarbeid?

I fortsettelsen av sitt brev til Storberget skriver økokrim at de trekker den konklusjon at brevet fra de fire parlamentariske lederne i oposisjon er skrevet med bakgrunn av «påstander fremsatt i media». Derfor velger de å ikke gå inn i sakens dybde hva gjelder misforståelser av betydning. Jeg vet at de saker som er fremsatt i media, DN,Dagbladet, TV2, Adresseavisen og NRK Trøndelag, fra høsten 2007 er behørig dokumentert.

Jeg har derimot erfart at det finnes medier som skriver uten å ha dokumentasjon og uten å kvalitets sikre sine kilders påstander. Det var en artikkel i media, økokrim baserte sin sak og samarbeid med brasilianske myndigheter på. Da ble et presse oppslag kjøpt for god fisk, det viser rettsdokumenter i Brasil. Som «samarbeidspartner» antar jeg at økokrim gjennom sin taushet også er juridisk bundet av de konklusjoner «samarbeidspartneren» i Brasil velger å trekke av DN`s reportasje fra Natal i mars 2006 . Det er skremmende å vite at røverhistorier blir benyttet som fakta og grunnlag for politi arbeid.

Sensasjonshungrige journalister med salg og skup pris for øye er og vil alltid være en fare for rettsikkerheten i Norge dersom politi ukritisk og uten egen etterforskning tar «storyene» deres for sannhet . Jeg vil anta at økokrim er underlagt strenge restriksjoner hva gjelder kilde sikring og deres troverdighet. Pressen kan derimot skjerme sine, da kan det skje igjen at «tystere» og «tidligere kriminelle» med ulike motiver gis fritt spillerom i pressen for deretter å bli akseptert som sannhets vitner av politiet. Er det ønskelig?

Økokrim gjenntar i sin konklusjon til Storberget at den ene rapporten inneholdt en feil. Bagatelliseringen er behørig kommentert tidligere. Men det er rett og slett frekt av Økokrim når de hevder at dette ble rettet opp i rettslige forklaringer. Har de funnet den ansvarlige for falskneriet? Har de løftet en finger for å finne ut av det? Svaret er Nei, og dermed utsetter de oss i tillegg for fare! En rekke forfalskninger er avslørt (omtalt og dokumentert i pressen)i saken mot oss. Det er derfor hyggelig lesning når de nå har inrømmet «samarbeid» siden mars-april 2006.

Når de selv lukker øynene, hvem må da ettergå forfalskningene, manglene og uriktighetene presentert for retten av økokrim og samarbeids partneren? Vi har forespurt om de kan garan-tere for familienes sikkerhet?

Videre gjenntar også økokrim at det «i det alt vesenligste er fakta opplysninger hentet ut fra forskjellige registre» de har sendt til Brasil. Innrømmer ikke økokrim egentlig med dette at de har svart feil på rettsanmodningen? Hvorfor er det så viktig å påpeke at opplysningene er hentet fra registre? Er det et forsøk på å ta fokus vekk fra selve rettsanmodningens spørsmål? Storberget føler seg komfortabel med økokrims svar. Er det ikke slik at når fakta ikke omhandles så kan selv den beste sjef la seg villede!!

«Økokrim har ikke mottatt informasjon som tilsier at nordmenn har blitt eller vil bli domfeldt på grunnlag av økokrims rapporter.» Frekkheten kjenner tydeligvis ingen grenser hos økokrim, selvsagt blir vi ikke dømt for økonomi rapportene. Vi har jobbet i snart 4 år for å påvise dets mangler og fremlegge den dokumentasjon som økokrim selv ble rettslig anmodet om å formidle til sine «samarbeidspartnere» i Natal.

Som følge av dette blir den vedlagte dommen da selvsagt et syltynnt forsøk på å bortforklare eget ansvar. Økokrim bygger vel snarere oppunder det fakta at vi måtte jobbe hardt for å påvise manglene og fremskaffe riktig informasjon og dokumenter som økokrim var anmodet om. Vi har gjort økokrims jobb, fengslingskjennelsen vil for all fremtid bevise hvordan brasilianske myndigheter vektla informasjonen fra Norge. Det kan aldri økokrim komme fra!

Det er pta. og ikke pga. økokrim, at gal og mangelfull informasjon ikke vil-kan gi rettslige konsekvenser. Derimot har økokrim som»samarbeidspartner» påført oss snart 4 år med psykisk press, begrenset frihet, fanget på fremmed territorium, påført et formidabelt øko-nomisk tap, fratatt oss arbeids plassene og lagt våre fremtids planer i ruiner!

At økokrim ikke vil påta seg ansvar og skyld har vi lenge vært klar over, men måten de omgår realiteter og fakta på fremstår nå som patetisk.
Forøvrig er kommunikasjons kanalene mellom partene i seg selv verdt et eget kapittel. I klagen til S`om er kommunikasjon et vesentlig punkt.
Videre skriver Økokrim; «Sjefsetterforsker S Hounie, har forøvrig opplyst hit at deres sak bygger på etterforskning som er gjennomført i Brasil». Selvsagt sier han det, samarbeidet har jo foregått på brasiliansk territorium med hjelp fra norske myndigheter til bl.a telefon av-lytting! S Hounie og Økokrim «glemmer» å påpeke at så godt som samtlige «bevis» i saken kommer fra Norge! Påstandene og tesene derimot, står stort sett brasilianske myndigheter for. Brasilianske skattemyndigheter har her spilt en vesentlig rolle. En av de mange for-falskningene har altså økokrim nå innrømmet å ha mottatt derfra! (Hva med alle de andre?)

Når Hounie nå etter 3 og 1/2 år gikk ut å varslet at de hadde fått uriktig informasjon fra Norge og bekreftet at våre midler er legale og at det ikke er hvitvasket så var jo det hyggelig. Men hvordan og hvorfor trodde han tidligere at våre midler ikke var det? Kan det skyldes noe annet enn at økokrim ikke svarte riktig og da riktig på de spørsmål de fikk? Jeg er blitt meg fortalt av advokater at det ofte i slike saker, ikke er hva som befinner seg i prosessen, men det som ikke befinner seg der som er avgjørende for utfallet. Slik kan økokrim ha tenkt også når de med oppmuntringer som, («de kan takke seg selv» og «vi skal gjøre dem spedalske») i bakhodet arbeidet med saken.

Storberget gikk ut i pressen å sa at han gjerne ville bli husket for den som fikk slutt på gjeng kriminaliteten og i svar til representanten Oktay skrev han at han hadde store forventninger til samarbeidet i Brasil saken. Slikt kan nok ha påvirket øko-krims handlinger og holdninger. Dette unnskylder selvsagt ikke den manglende og uriktige informasjons strømmen til Brasil, men forklarer kanskje hvorfor de er villig til å dra saken så langt som overhode mulig før nye innrømmelser må gis. Med tilnærmet ubegrens-ede midler og holdninger som referert til over, kan det kansje være forstålig om økokrim nå føler seg urettvist angrepet. En kan kanskje spørre seg har de selv bare vært et middel?

Økokrim gjør et nummer av at de ikke har mottatt nye rettsanmodninger fra Brasil og påpeker at de er villig til å besvare sådanne. Til det kan jeg ikke svare annet enn at økokrim ikke kan vite særlig om brasiliansk rettsprosedyre.
Dommeren varsler at han vil avslutte saken og det uten at vi har fått innsyn i de mange fore-spurte dokumenter og uten å besvare vår anmodning om rettslig avhør av stats advokat Kavlie! Jeg vil gjerne fremprovosere det dokumentet der økokrim medeler dommer Jambo at de står klare til å følge opp ytterligere rettsanmodninger. Eller sikter økokrim her til brev sendt før avhørene av politi tjeneste mennene?

Storbergets vurdering og konklusjon.
Starter med «jeg registrerer at det oppsto en feil». Når økokrim hvitvasker forfalskninger i en sak med svært alvorlige anklager i fremmed land og for fremmed rett der de selv har inngått samarbeid med anklager, så omtales forfalskninger som en feil! Skal virkelig ikke en justis minister sørge for at dette blir påpekt overfor «samarbeidspartneren»? Vi har avslørt en rekke forfalskninger og dette er dokumentert og bekreftet i pressen, tar virkelig ikke Justis ministeren dette på alvor? Skal han ikke ta dette opp med økokrim, får det ingen konsekvenser?

J M skriver videre at; «Bekjempelse av kriminalitet ofte forutsetter samarbeid mellom stater om bl.a utveksling av informasjon.» Selvsagt, mener Storberget at jeg er kriminell?
Skal ikke informasjonen være riktig og gis på grunnlag av hva som faktisk etterspørres? Er det akseptabelt at rettsanmodninger (ikke blir forstått?) blir besvart uriktig og mangelfullt? Er det akseptabelt at det inngås samarbeid uten konsekvensanalyser og analyse av «samarbeidspartneren? Er det akseptabelt at det samhandles på fremmed territorium om bl.a telefonavlytting? Er det akseptabelt at informasjon som ikke er forespurt blir gitt fremmed statsmakt? Er det akseptabelt at forfalskninger ikke blir påpekt overfor «samarbeidspartneren» når slike oppdages? Og verre er det akseptabelt at forfalskninger hvitvaskes? Har ikke Justisministeren her et ansvar for å sørge for at egne rekker opererer korrekt, redelig og etter boka?

Storberget viser til at økokrim har gitt en grundig redegjørelse og påpeker at «mindre» vesentlige momenter nødvendigvis ikke omtales. Det er uklart, men er det mulig at J M her sikter til økokrims hvitvasking av forfalskninger?
Videre siteres JM jfr. klage på foreløpig rapport; «Bakgrunnen for at han anmodet om dette var ikke at det var feil i den første rapporten». Jeg kan ikke tro det jeg leser! Jeg må se svaret dit hen at JM umulig kan ha sett klagen som er innsendt til S`om. Det er nettopp alle feil, utelatelser og mangler som er påklaget!

JM er vel nærmest forpliktet til å ha tillit til økokrim. Det var jo han som i sin tid igangsatte prosessen. Han gikk ut å sa han ønsket å bli husket som JM som fikk slutt på gjengkriminalitet. Det er beundringsverdig, men prisen vil jeg ikke være en del av. Han gikk senere ut å skrev til repr. Oktay (H) at han forventet gode resultater fra «samarbeidet» med Brasil. I forkant var det gitt store ekstabevilgninger fra stortinget til politi og økokrim. Slikt skal kanskje forsvares og forentes? Det er ubehagelig å være part i en prosess der midlene skal hellige målet!

Økokrims økonomi rapporter er som forklart og dokumentert ikke riktig svar på retts-anmodningens klokkeklare spørsmål. De har for oss vært verre enn rene falsum. Derfor har vi måttet kjempe i snart 4 år for å bevise at økokrim ikke har svart som anmodet. Skadene er utallige og sitter dypt. Det stinker når økokrim henviser til at de ikke føler seg skyldig i å ha fått oss anklaget og andre dømt. Hadde vi ikke stått opp og kjempet ville resultatet vært noe ganske annet. Da hadde økokrims hvitvasking og «god dag mann økseskaft» rapporter fortsatt vært en viktig del av anklagen. Det vet selvsagt økokrim, det er derfor ikke lite frekt når økokrim overfor JM påtar seg ros for vår innsats for liv, familie, sannhet og rettferd. Det er et faktum at det økokrim viste i sept. viste de også i april 2007. Da unnlot de å medele sannhet og fakta på tross av klare signaler fra «samarbeidspartner» og gjennom retts-anmodning.

Når økokrim i sitt svar til JM velger å feie egne «kriminelle» handlinger under teppet og omtale de som en feil så sjokkerer selvsagt dette. Vår øverste justis myndighet velger også å bagatellisere hvitvasking av forfalskede dokumenter og tar til ordet for at hans økokrim har besvart rettsanmodningene riktig. Samtidig forfenger hele oposisjonen og tidligere justis minister det motsatte. Jeg ser et rettsikkerhets problem som balanserer mellom stortingets to politiske blokker! Er det et faresignal for demokratisk rettferd?

Avslutningsvis poengterer Justis ministeren selv hvor viktig det er å forsikre seg om at all informasjon som fremsendes fremmed statsmakt må være riktig og fullstendig, fordi som han skriver og påstår, «norske myndigheter kan ikke gripe inn i eller påvirke straffesaker som pågår». Påpeker han ikke her egentlig og samtidig, hvilket enormt ansvar som hviler på hans, norske myndigheters og økokrim`s skuldre når de innleder samarbeid med fremmed statsmakt. For;
-Når sannhet og riktig og viktig informasjon blir unnlatt formidlet.
-Når usannheter ikke blir avkreftet.
-Når uriktige insinuasjoner får leve fritt uten inngripen fra noen av «samarbeidspartnerne».
-Når kvalitets sikring, gjennom forvissning av at samarbeids partner virkelig har forstått blir neglisjert.
-Når informasjonen som medeles ikke er komplett og 100 % i forhold fakta og til hva som faktisk etterspørres.
-Når forfalskninger får fritt spillerom.
-Når språklige og juridiske barrierer neglisjeres.
-Når fakta informasjon økokrim innehar blir unndratt Justis ministeren. (Har han sett rettsanmodningen, har han sett vår klage til S`om, har han sett avisoppslagene?)
-Ja, når prestisjen tar overhånd og grunnleggende rettsikkerhets prinsipper glatt kastes på bålet.

Så er det myndighetenes ansvar å rydde opp. Storberget mener altså at norske myndigheter ikke kan det. Hvilken hver varsom plakat signaliserer ikke dette!
Justis ministeren er økokrims overordnede, han velger å tro på dem, fremfor å ta oposisjonen på alvor. Når våre anklager avises tar han samtidig parti i den pågående saken! Dermed bekrefter Storberget at saken har fått et politisk perspektiv.
Det stilles åpenbare krav til ethvert «samarbeid». Dette «samarbeidet» med Brasil er hjemlet i internasjonale konvensjoner og de to lands intern rettslige lover. Over henger menneskerettene, de er basert på etiske og empatiske holdninger.
En gjennomgang av saken i sin helhet vil vise gjennom dokumentasjon at økokrims «grundige redegjørelse» for Justis ministeren ikke er annet enn tynne bortforklaringer, forsøkt kamuflert med formildene og villedende ord bruk!
Oposisjonen lar seg ikke forblinde, de viser vilje og understreker at de skal til bunns i grumset!

Til slutt vil jeg spørre;
Hvorfor er det ikke åpnet sak mot oss i Norge? Samarbeidspartneren forfektet jo at vi hadde brukt illegale penger fra Norge. Ville det ikke da som følge av det gode «samarbeidet» vært helt naturlig for økokrim å forfølge signalene med anklage og etterforskning i Norge? Hvorfor ble ikke dette igangsatt? Er dette sakens kjerne? Økokrim har visst, men ville ikke se sannheten og ta fakta inn over seg. Konsekvensene har vært svært ubehagelige, men det er verre å registrere hvordan økokrim nå utviser innsats for å bagatellisere egne «kriminelle» handlinger og med begrepsforvirring og usannheter villeder JM Storberget.

Kan følgende tese vise seg å ha rot i virkeligheten? «Samarbeidet» gikk ut på å flytte dok-umenter og insinuere usannheter og ved unnlatelser jfr. kapasitet, kilde og legalitet så kunne brasilianske myndigheter åpne sak. Med et tillegg av forfalskninger helt opp i den brasil-ianske sentral bank kunne sjakkmatt settes! Med påfølgende økonomisk ruin skulle vi også gjøres forsvarsløse? Norske myndigheter kunne toe sine hender i god forvisning om at alt er tillat når målet er satt jfr. «De skal gjøres spedalske»!

Kafkas «prosessen» var neppe tiltenkt en rolle i utdannings programmet til økokrim, men de må ha lest boka nøye! Planen kunne ha lyktes!

Natal 20.11.2010.
Arvid

Related Posts

Tags

Share This

UA-13087107-3