Dagbok 29.11.11

29/11/2011 by

NOVEMBER

Det har vært mange hektiske dager med hyppig korrespondanse til og fra norske myndigheter som tilsynelatende fortsatt nekter å hjelpe.  Pga. det unormale og unaturlige dommerskifte i saken her i Natal så ble kravet som stilles etter brasiliansk lovgivning om rett språkdrakt aktualisert.  Dommer Jambo har tidligere akseptert å ta kostnadene og oversette dokumentene fra Norge i Brasil.  Men han har senere gått bort i fra det!  Det kan han gjøre om han ser uskyld skriver min brasilianske advokat.

Dette er dokumenter som bl.a. er opprinnelige svar på rettsanmodning fra Brasil den 16.04.2007.  De samme dokumenter som økokrim sa de hadde sendt og påstod befant seg i rettsdokumentene, men som dukket opp hos Oslo politidistrikt etter at vi klaget saken inn til Sivilombudsmannen og økokrim derigjennom måtte åpne saken på ny likevel.

I forsendelsen som ble utført 16.10.2009 skriver Økokrim til Ambassaden om at de må sørge for at dokumentene ankommer brasiliansk rett og at de må tilfredsstille brasilianske legalitetskrav slik at de kan inntas i saken.

For at dere lesere skal få et innblikk i de vanskeligheter jeg møter i forbindelse med hvem som står ansvarlig for daværende Justisminister Knut Storbergets garantier gitt til tidligere Justisminister Odd Einar Dørum om krav til å følge likhetsprinsipper så har jeg laget et notat i forbindelse med kommunikasjonen med Ambassaden og Økokrim.  Leses her……..vedlegg 1.

Jeg har også innledet kommunikasjon med Justis departementet med henblikk på å få svar på de forskjellige etaters ansvarsforhold.  Utenriksdepartementet har tidligere påpekt overfor meg at mine spørsmål til ansvar må stilles JD og Øk.  Nektelsen til advokathjelp og bistand oppleves svært tyngende, særlig når Lagretten påpekte at Økokrim på eget initiativ og grunnlag skulle sørge for at relevante dokumenter til saken ble fremsendt.  Det spørs om behandlingen tilfredsstiller de krav som kan stilles til ivaretagelse av min rettsikkerhet.

Kommunikasjonen med myndighetene oppleves som utfordrende og ikke minst tidkrevende.  Det er ikke slik at en bare setter seg ned og skriver.  Ordvalg, form og tone søkes etterstrebet, tross alt er det hjelp jeg ber om.  Hvem påtar seg eller har ansvaret for å etterfølge Storbergets garantier?

I den senere tid har jeg fått flere oppfordringer til å skrive saksresyme.  Jeg tror at følgende ……..vedlegg 2 saksresyme, kan gi både nye og etablerte støttespillere et greit innsyn i hva har skjedd og hva ber jeg om hjelp til!

Det er fjorten dager siden dommen mot Sverkmo ble avsagt i Trondheim Lagrett.  I og for seg viktig nok, selv om erstatningen på ingen måter står i forhold til belastningen, følgene og ikke minst kostnadene ved saksgangen.  Uansett, Dagens Næringslivs åpne kilde, norske og brasilianske myndigheters «kronvitne» er for andre gang dømt for å ha kommet med usannheter og insinuasjoner i det offentlige rom!  Det kan få videre følger.  Det forventes nå at økokrim formidler også disse domsavsigelsene til sine samarbeidspartnere i Natal.  Statsadvokat Geir Kavlie har uttalt at de er pliktige til å sende relevant informasjon!

Saken går videre på høygir og jobben føles like lett som å ta ned heliumfylte ballonger til bakken for hånd!  Domsavsigelse i Natal kan komme når som helst, det er fryktsomt å vite at den kan bli avsagt uten at dokumentene som Økokrim uttrykkelig påpeker skal erstatte tidligere «foreløpig rapport» blir hensyntatt.

I Natal er dagene litt lengre og temperaturen stadig stigende.  Sikkert forlokkende for de fleste nordboere!

Mbh fra

Arvid.

Related Posts

Tags

Share This

UA-13087107-3