Saken – Catch 22

09/04/2009 by

Etter mange år som deleier i en av Trondheim største utelivssuksesser Bajazzo og deleier av Bajazzogården (i dag Fokus bank bygget), hadde jeg opparbeidet meg en ikke ubetydelig formue i Norge når vi valgte å legge ned Bajazzo og selge Bajazzogården i 1999. En vesentlig del av formuen plassert jeg i to investeringsselskap, Trondheim Invest AS og i Brasil.Invest as. Alle mine inntekter og formue var innrapportert til skattemyndighetene, og som jeg har betalt skatt av til Norge i alle år. Regnskapene er revidert hos Ulf Strande as. i Trondheim. Jeg skatter fortsatt til Norge.

I 2000 valgte jeg å reise til Brasil for se på muligheter,etterhvert ble store deler av min norske formue overførte til Brasil i perioden 2002 til 2006 . Alle overføringene skjedde på ordinær måte via min bankforbindelse Nordea,direkte til selgere. Alle overføringene ble rapportert til Norges Bank.

Den 08. mai 2007 ble jeg uten forvarsel arrestert i Brasil og satt i varetekt, samtidig som det ble tatt arrest i hele min brasilianske formue. Grunnlaget var at brasiliansk politi hadde ”avdekket” at jeg hadde en betydelig formue i Brasil som de ikke kunne finne at jeg kunne ha opptjent på lovlig måte, da jeg verken hadde tilstrekkelig inntekt/formue i Norge eller Brasil. Dette underbygget angivelig at jeg skulle ha opptjent en svart formue gjennom kriminell aktivitet. Brasilianske myndigheter etterspør selve ”kilden” til til eiendelene.

Grunnlaget for det brasilianske politiets konklusjon var at Økokrim, på anmodning fra police federal via øverste brasilianske myndighet den 16.04.07,og som ankom økokrim den 20.04.07 , hadde utarbeidet en økonomisk rapport den 27. mars 2007 (tre uker før anmodningen ankommer), hvor det fremgikk at jeg ikke hadde noen formue eller inntekt av betydning i Norge og at det ikke var registrert overført midler av betydning fra meg til Brasil (kaller denne Økonomisk Rapport I). På bakgrunn av den uriktige Økonomiske Rapport I fremstod det derfor som om jeg hadde en formue i Brasil som jeg ikke kunne gjøre rede for. Rapporten ble omtalt i DN i juni 07 og tidl.dommer og adv.Jørgen Langballe omtaler Rapporten som ”verre en et rent falsum”. Da fikk selvfølgelig brasiliansk politi det de trengte for å anføre at jeg hadde opparbeidet meg en formue i Brasil basert kriminell aktivitet. I selve fengslings kjennelsen heter det ”så fikk vi det vi trengte fra våre samarbeidspartnere”

Heldigvis hadde jeg en familie i Norge som var i stand til – mens jeg satt i varetekt – å ta tak i saken i forhold til Økokrim. Økokrims rapport gikk kun tilbake til 2002 samtidig som Økokrim hadde ”glemt” i å ta med overføringer fra investeringsselskapene, Trondheim Invest AS og Brasil Invest as. Det ble likeledes ikke informert om innbetalt skatt og formue ble ikke omhandlet!(financial report?) Min familie og norske advokat tok da tak i saken og påpekte de feil og ufullstendigheter som heftet ved Økonomisk Rapport I.

Økokrims holding var at dersom den Økonomiske Rapport I var feil – så måtte jeg dokumentere annen inntekt/formue og overføringer til Brasil. Jeg måtte da med hjelp av min familie bruke store ressurser på advokat og revisor for å vise og dokumentere feilene i rapporten.

Dette resulterte i at Økokrim i oktober 2008 utarbeidet en ny økonomisk rapport (kaller denne Den Endelig Økonomisk rapport), hvor det fremgikk at all min formue var lovlig opptjent og beskattet i Norge, at alle eiendeler som jeg hadde anskaffet i Brasil var betalt med denne
formuen og at alle overføinger var skjedd som ordinære banktransaksjoner via Nordea og rapportert til Norges Bank i henhold til norske og internasjonale regler. (jeg tør ikke tenke på hva som hadde skjedd om jeg ikke hadde hatt en familie i Norge med ressurser – da ville jeg sannsynligvis fortsatt sittet i varetekt!). Men nå er det ikke lenger økokrim som innestår for dokumentasjonen,for som de påpeker,” informasjonen er bl.a.innhentet av Arvids advokat i Norge”. Løvestempelet er utelatt!

Når Den Endelige Økonomiske Rapporten fra Økorim forelå i oktober 2007 hadde jeg god tro på at saken ville bli avsluttet. Men den gang ei……..

Det som skjedde deretter var at Den Endelige Økonomiske Rapporten, i motsetning til Økonomisk Rapport I, ikke ble oversendt til brasilianske myndigheter i henhold til internasjonal prosedyre for slike saker. Resultatet var derfor at Den Endelige Økonomiske rapporten ikke ble tatt inn i saksdokumentene – mao er det fortsatt Økonomisk Rapport I som legges til grunn i saken mot meg, og den underbygger som nevnt at jeg skal ha opparbeidet meg en svart formue i Brasil.

Min brasilianske advokat måtte derfor gå til den brasilianske domstolen å be om at domstolen påla politiet og Justidepartementet i Brasil å fremlegge dokumentene fra Økokrim. Den brasilianske domstolen avsa en kjennelse 30. juli 2008 – altså 9 måneder etter at Den Endelige Økonomiske Rapporten forelå – hvor politiet og justisdepartementet ble bedt om å fremlegge dokumentene.

Det resulterte i at hovedetterforskeren i saken i oktober 2008 bekreftet at han hadde mottatt relevante dokumenter fra Økokrim, men at han ikke lengre var i besittelse av disse! Han hadde forstått at dokumentene skulle sendes via internasjonalt juridisk samarbeid. Det brasilianske Justisdepartementet på sin side svarte retten i brev av august 2008 at de hadde sendt en anmodning til sentralmyndighetene i Norge, og at de ville ettersende dokumentene når de mottok disse fra norske myndigheter. I et notat fra min brasilianske advokat til min norske advokat heter det,påtalemyndighetene kan velge å ikke vedlegge dokumenter som er til fordel for Arvid!

Fortsatt er dokumentene fra Økokrim ikke tatt inn som gyldige bevis i saken.

Så status pr. mars 2009 – 2 år etter at saken startet – er at verken den Endelige Økonomiske Rapporten eller de øvrige dokumenter (jfr.økokrims vitnemål i brasil ”det er ved flere anledninger oversendt dokumenter til bras.myndigheter”) som er oversendt fra Økokrim er tatt inn som gyldige bevis i saken i Brasil.

Økokrim på sin side sier at de er ferdig med saken, og at de ikke vil gjøre mer uten at det kommer en anmodning fra Brasil

Så da sitter jeg her da med Økokrim og norske myndigheter som sier at de ikke vil gjøre mer i saken, og med brasiliansk politi og justismyndigheter som sier at de ikke er i besittelse av dokumentene fra Økokrim og norske myndigheter – Catch 22.

Det paradoksale er at Økokrim i oktober 2007 – altså for neste 1 1/2 år siden – utarbeidet en rapport som dokumenterer at alle mine eiendeler i Brail er ervervet med lovlige og beskattede midler fra Norge overført i henhold til internasjonale regler om overføringer over landegrensene, som fortsatt ikke er tatt inn i saken. Det samme gjelder øvrige dokumenter fra
Økokrim som taler til min fordel. Norske myndigheter har altså utarbeidet en rapport som dokumenterer at midlene er lovlige og annen dokumentasjon som er relevant for saken – men det hjelper ikke meg mye når disse dokumentene ikke blir tatt inn som gyldige bevis i saken og lagt til grunn av dommeren i saken.

Arvid Birkeland

Hva er det jeg forespør fra Norge?

1. Fri rettshjelp. Prosessen ble startet av norske myndigheter,det er de ved økokrim og med kongelig norske løvestempler som har unnlat å fortelle den hele og fulle sannhet. De har unnlatt å fremlegge dokumenter de har i hende og som de vet,eller burde vite har stor og sågar vital betydning for undertegnede. (søknader er avslått hos justssekreterene som er rett søker instans)

2. Bekreftelse på at midlene jeg har benyttet til kjøp i Brasil og som er registrert hos Norges Bank godkjent av kredittilsynet og som er omhandlet i den Endelige rapporten,faktisk stammer fra legale erverv og er fullt ut beskattede midler,slik økokrim hevder i sitt vitneavhør.

3. At samtlige dokumenter som økokrim og norske myndigheter hevder å ha sendt. Blir sendt påny i henhold til de internasjonale retningslinjer som gjelder overfor Brasil. (Dok. og samtlige vedlegg må oversettes til portugisk,verifiseres hos Brasils ambassade i Oslo og deretter oversendes relevant brasiliansk myndighet som er justis departementet. Samt at verifiserte kopier oversendes mine norske og brasilianske advokater. (Brasil har ikke anektert FN`s Apostille konvensjon)

4. At Økokrim innestår for den Endelig rapporten og ikke slik det nå fremstår med henvisning til at økokrim har fått dokumenter tilsendt fra Arvids advokat i Norge. Det er Norske myndigheter som har akseptert henvendelsen fra Brasil,da må norske myndigheter på eget grunnlag innestå for sannhets gehaltet i det de sender tilbake. Slik det fremstår i dag gjør de ikke det. Det er norske myndigheter som skulle ha inhentet all informasjon,det er de som har akseptert anmodningen.

5. Sende rettsanmodning til brasilianske myndigheter ved deres justis departement om at den ”foreløpige rapporten”som fortsatt hefter i prosessen, trekkes ut av retts dokumentetene og erkjennes død og maktesløs.

Først når disse brikkene er på plass har norske myndigheter gjort det som må kunne forventes av dem i forhold til egne landsmenn. Da er sannsynligvis grunnleggende rettsikkerhets prinsipper ivaretatt for undertegnede, med hennblikk på det som angår den Norske delen av ”samarbeidsprosjektet” mellom Brasil og Norge.
Dessverre har heller ikke det brasiliansk rettsvesenet inngitt særlig tillit,det burde norske myndigheter ha visst. (se f.eks internett sider til Amnesty og Transparency) Kampen mot norsk pakistanerne og gjeng kriminalitet i Norge har vært viktigere en å ivareta rettsikkerheten til nordmenn med plettfri vandel og som i alle år har bidratt til det norske fellesskapet. Er jeg ofret for saken? ”Vi skal gjøre de spedalske” og ”de kan takke seg selv” er presse sitater som nok aldri vil kunne forlate mine tanker. Mens marerittet fortsetter for barn og familien,toer Norge sine hender. Det er dette som gjør at jeg nå ber om hjelp.
Arvid Birkeland

Related Posts

Tags

Share This

UA-13087107-3