Saksresyme pr nov 2011

31/10/2011 by

Etter mange forespørsler publiseres det her et kortest mulig (vanskelig) resymé av saken.

Stikkordsresyme;

– Jan 2000. Drar første gang til Natal.

-Mars 2000 AB og Trygve Kristiansen selger driftsselskapet Bajazzo as. og Søndre gt. (Bajazzo gården).

-April 2000 Avholder møter med tur operatører My Travel og Star Tur i Stokholm.

-Mai 2000 Kjøper 50 % av et hotel med en del landområder.  Blir solgt høsten 2001.  Benyttet selskap Brasil Invest as.

-2001 Selskapet Brasil Invest as. reinvesterer i eiendom i Natal.

-Des. 2002 Selskapet Brasil Invest as. blir oppløst, med fordeling til aksjonærene.  Revisor er Ulf Strande i Trondheim.  Trondheim invest as overtar bl.a. vertshuset Tres Macaquinhos og oppretter drift i selskapet Brasil investimentos turisticos ltda.  99 % eid av AB.  Investeringen blir deretter omregulert til meg privat mot mitt tilgodehavende i selskapet Tr.h. Inv. as.  Skjøte lyder på AB.

-2003 Interpol sender uoppfordret rapport på Bjørn Løvstad til brasilianske myndigheter.  Hans samboer senere kone Michele er bekjent av meg og innehar den 1 % som er minimum av det en brasilianer lovmessig må inneha i ethvert selskap i Brasil når eier ikke har oppholdstillatelse!

-2003 til 2005 Jeg kjøper hus, leilighet og to biler til familien. Midler fra Trondheim invest og privat.

-Mars 2006 Dagens Næringsliv lager reportasje om Natal.  Jeg blir blandet med kriminelle!

-Juni 2006 Jeg aksepterer jobb med 6 mnd prøvetid i selskapet Brazilian som administrerer leiligheter bygget av Blue Marlin group Ltda og som er solgt i hovedsak til nordmenn.  Min rolle er organisering av drift og rapportering til eierne, bl.a måneds regnskap.

-Aug. 2006 Økokrim insinuerer overfor brasilianske myndigheter at AB og TK ikke har midler til å investere i Brasil.  Dokumentert i tre rettsprotokoller i perioden høst 2006.

– Det lages økonomisk rapport fra ligningsmyndighetene i Brasil.  Totalt på om lag 150 nordmenn! Konklusjonen er.  Spørsmålet om ikke midlene kommer direkte til selger fra Norge?  De har selvsagt rett, uten opphold i Brasil oppnås ikke bank konto!  Likt som i Norge! Kjøp er betalt gjennom Nordea bank via sentralbankene i Norge og Brasil. Forbruk via Visa.

-Sept. 2006 På bakgrunn av at Økokrim ved Aase og Krysewski (navngitt) har insinuert at vi ikke har midler tillater dommer telefonavlytting.  All telefonavlytting blir oversatt av økokrim til portugisisk!

-Dommer tillater med bakgrunn i det samme uriktige insinuasjoner at det kan utveksles hemmelige tvangsmidler med Norge.  Med et forbehold!  At slik lik rettskjennelse også blir gitt i Norge.  Dokumenter er utlevert begge veier. Tilsvarende rettskjennelse fra Norge finnes ikke i brasilianske rettsdokumenter.  Det stilles spørsmål om dette noen gang er gitt av norsk domstol?

-Des. 2006 Jeg får visum og jobb i selskapet Brazilian (ikke tiltalt eller omtalt i prosessen) og 25 % av aksjene. Avløser Bengt Aronius, ikke tiltalt i saken!!  Vertshuset blir besluttet nedlagt og planer om utbygging iverksatt.

-Mai 2007 Jeg blir fengslet, fratatt alle mine eiendeler og jobb.  I fengslingskjennelsen står det “så fikk vi det vi trengte” fra norske samarbeidspartnere.  Det vises til en “foreløpig rapport”!

-Mai-Juni 2007 Advokat og dommer Jørgen Langballe omtaler i DN “foreløpig rapport” som “20 % sannhet er verre en et rent falsum”!  Den er datert mars 2007 og har påtegnet for hånd av Øks.  Johansen “? Formue Norge”.  Den er ikke et riktig svar på rettsanmodningen fra Brasil!

Min familie kontakter advokat Eirik Edvardsen etter at økokrim har avvist min bror Harald.  Økokrim varsler at, om det de hadde laget var så galt, så fikk de Harald og adv. Edvardsen selv, sørge for å lage et riktig oppsett!  Altså det arbeid brasilianske myndigheter anmoder Økokrim om å utføre i rettsanmodning av 16. 04. 2011.  Ved hjelp av regnskapsfører Christian Kjeldstad samler de dokumentasjon som formidles Øk for videreforsendelse til Brasil.  Det kostet ca. 500` nok.  Økokrim gikk i retten imot oppnevning av advokat! Hvorfor?

Til pressen uttaler norske myndighets personer, “vi kan takke oss sjøl” og “de skal gjøres spedalske”!  Jeg satt sammen 7 på 13 kvm i 47 dg.

Aug. 2007 Økokrim ferdigstiller såkalt “endelig rapport”.  Den inneholder fortsatt ingen konklusjon på at midlene er legale og forteller heller ikke om betalt skatt til Norge, slik brasilianske myndigheter i klartekst etterspør.  Likevel;

-DN publiserer over 1ste side og med en lang reportasje at “de svarte pengene ikke var så svarte likevel”!  -Stats advokat Geir Kavli på sin side uttaler uoppfordret til pressen at jeg kan ha et skatteproblem i Brasil!  Jeg har aldri hatt det, verken i Norge eller Brasil.  Jeg har alltid forholdt meg til retningslinjer gitt av de to stater, bl.a. dokumentert med svarbrev fra ligningskontoret i 2005, vedrørende spørsmål om, skatte og opplysningsplikt.  På tross av adv. Edvardsens uttrykkelige oppfordring ble ikke dokumentet formidlet Brasil? Her har jeg regnskapsfører!

Sept. 2007 Rapporten blir sammen øvrige dokumenter fra Norge lagt frem av Økokrim for dommer Jambo.  Det står uthevet, at rapporten SKAL ERSTATTE tidligere rapport.  Øvrige dokumenter er alle oversatt til portugisisk.  I følgebrevet prøver Øk på ny å insinuere, nå skatteunndragelse!  Dokumentene gjelder andrehånds salg av leilighet, nå rettslig tilbakevist med fremleggelse av tinglysningsdokumenter!  De er laget for å villede dommeren skriver min advokat i sitt sluttinnlegg!

-Rettsavhør av økokrims tjenestemenn Bjerke og Johansen er udelt positivt for meg.  Det kunne vitne om dårlig samvittighet, dommer Jambo satt målløs. Øk gikk bort fra alt de hadde insinuert!  Vi trodde saken var løst og at bare formaliteter gjenstod.   Vi tok veldig feil!

-DU varsler oss og Øk at Brasil ikke har annektert “Apostille konvensjonen”!  Øk forholder seg da til en ukjent saksbehandler i JD som hevder det ikke er krav til oversettelser og til likhetsprinsippet!

-2008 Med bakgrunn i rapporten som tjenestemennene la frem søker vi om tilbakelevering av mine eiendeler, men får avslag også i høyere rettsinstans fordi “dokumentene ikke er oversatt slik de skal være”!  Jeg hadde tatt det for gitt at rapporten var oversatt slik øvrige dokumenter fra Norge var.

Vi søker da opplysninger i Brasil og får beskjed fra Føderalt politi og justis departementet i Brasil om at Økonomisk rapport skulle bli ettersendt og da formelt riktig fra samarbeidspartneren i Norge.  Men at den aldri hadde ankommet.

Vi tar så kontakt med Økokrim og etterlyser rapporten og oversettelse, de svarer at de har gjort alt rett og avsluttet saken.  De skriver og hevder bl.a. i intervju med NRKs Kari Sørbø at de har bevis for at rapporten er inntatt i prosessen og at den oversatt.

Jeg visste at dette var galt!

-Feb. 2009 Eks kone og eldste sønn oppretter støttegruppe på FB.  Det avstedkommer hjemmeside www.hjelparvid.com.    Saken, klages inn for Sivilombudsmannen av Else Marie Stolt Nielsen.  Det bes om at Som sørger for at norske myndigheter og økokrim rydder opp.  PS: Hele saksprosessen er tilgjengelig!  Alle henvisninger og sitater i dette skriv er dokumentert i korrespondansen med Som.

-Vår/sommer 2009 Justis minister Knut Storberget svarer tidligere justis minister Odd Einar Dørum.  Dokumenter skal sendes likt og ha lik språkdrakt.  Han poengterer at Innholdet skal være RIKTIG.

Klagen til Som får konsekvenser.  De etterlyste dokumentene blir nå “funnet” i arkivet hos Oslo Politi distrikt. Vi hadde selvsagt rett!  De sendes på nytt, ikke med kurer slik foreløpige rapporter ble sendt. Nei, Øk benytter samme fremgangsmåte som for de dokumentene som ikke ankom retten i Brasil.

Vi ber om å få se dokumentene for å forsikre oss om bl.a. oversettelse, økokrim nekter.  Men i intervju med NRKs Kari Sørbø sier stats advokat Geir Kavli at dokumentene er oversatt!

Han uttaler også til samme kanal uoppfordret, at det er ingen mistanke til noen av nordmennene i Natal saken og at vi hadde legale midler til å investere!  En eksakt utskrift av intervjuet nektet statsadvokaten og underskrive! På mail fra økokrim skriver etterforsker Aase, at Kavli innestår for det han har sagt.  Men til Brasil vil ikke Øk gi slik informasjon?  Til pressen har Kavli varslet plikt til forsendelse av dokumentasjon.  Kavli ble ikke avhørt i Brasil! Øk sendte to tjenestemenn!  Min brasilianske advokat kalte uttalelsene sensasjonelt og skrev til Øk.  De nektet fortsatt å signere!

Historien gjentar seg.  Dokumentene som kommer til retten i Brasil innehar ikke rett saksnummer og er blandet med en mengde andre dokumenter gjeldene tiltalte norsk pakistanere.  De er derfor fortsatt ugyldig og heller ikke oversatt!  De kan ikke inntas i saken!

-Høst 2009 Vi klager på ny inn Øk via Som.  Øk som hadde stengt døra må på ny ta affære!  I sitt følges brev til ny forsendelse skriver Økokrim; “I denne forbindelse anmodes det om at ambassaden besørger dokumentene oversendt til brasiliansk domstol ved dommer Jambo, og at de formalkrav som stilles fra brasilianske myndigheter blir ivaretatt slik at de oversendte dokumenter kan inntas som saksdokumenter i den brasilianske straffesaken mot AB.”

-Ambassaden skriver til meg at de normalt ikke oversetter dokumenter, men at de hadde mottatt forsikring om oversettelser fra domstolen i Natal og at det ville ta lang tid! De lukket øynene for ØKs anmodning.  Våre problemer ble dermed tillagt nye år!  Jeg har nå bedt om dokumentasjon fra ambassaden. Det frikjenner verken ambassaden eller økokrim fra ansvar jfr. Storbergets garantier.

– Jan-feb.  Vi får innsyn i dokumentene som nå endelig var ankommet.  Vi registrerte at Øk åpenbart motarbeidet meg og jeg ba derfor nå om oversettelse i Brasil.  Dommer Jambo aksepterte.

-I dokumentene fant vi også utskrift fra mail liste mellom Øk og brasilianske kolleger.  Det viste seg at dokumenter var sendt påtalemyndighet og føderalt politi.  Ikke til rett adressat som etter brasiliansk rettslære er forhørsdommer Jambo.  Dokumentene var aldri fremlagt for Jambo.  I en av mailene fremgår det at Øk ber samarbeidspartneren lese oversendte dokumenter før de tar ut tiltale mot AB og TK.  Mailens vedlegg var dokumenter til Økonomisk rapport!  Påtalemyndighetene i Brasil er satt der for å dømme skriver min brasilianske advokat og minner om feil mail adressat!

-Aug. 2010 Justiskomiteens formann Per Sandberg drar til Brasil.  Han møter sterk motbør hos Ap og DU hjelper ikke til med å arrangere møter.  Han oppnår likevel møte med etterforskningsleder Santiago Hounie.  Overfor Sandberg og Dagbladet bekrefter han at de har mottatt gal info fra Øk. Det er ikke lenger snakk om hvitvasking.  Kanskje en skattesak (mot norskeutbyggingsselskaper).

-Aug. 2011 Det går 1 år med ytterligere korrespondanse til Som, som til slutt uttaler at de ikke kan uttale seg, men at økokrim kunnes sende foreløpig rapport og endelig rapport.  Vi spurte om hjelp til å rydde opp og har senere formidlet mengder av dokumentasjon på økokrims insinuasjoner, unnlatelser og uriktige informasjon.  Som er taus. Han vurderer ikke ansvarsspørsmålene.

-Sept. 2011 Ny dommer Nunes overtar saken!!  Dommer Jambo gikk bort fra oversettelse, det kan han om han ikke finner dokumentene adekvate eller om han ser uskyld.  Dommerskifte er av andre advokater klaget inn for høyere rett!  Nunes har skrevet bok og underviser ved universitetet.  Han skriver at en dommer bare kan dømme om han har fulgt hele saken og foretatt avhørene.  Det har han ikke!  Avgjørelse er utsatt 2 ganger i høyere rettsinstans! Brasils historie er fryktsom!

 

Hva jeg ber om hjelp til;

-Oversettelse av hele den såkalte endelig økonomisk rapport.  I dag er kun 5 av 63 sider oversatt.

-Få konklusjon lik den Kavli gir til NRKs Kari Sørbø.  Som anmodet av brasilianske myndigheter (BM).

-Gi opplysninger om betalt skatt til Norge.  Slik også anmodet om fra BM den 16.04.2007.

-Advokat hjelp i Brasil, oppnevning i Norge.

 

DD.  Rapporten er fortsatt ikke oversatt.  Dommerskifte aktualiserer dette dramatisk.  Fortsatt utreise forbud.  Alle eiendeler er i arrest.  Min jobb er gitt av dommeren til andre.  Mine jobbsøknader blir ikke besvart! Kona fikk jobb, men ble sparket på bakgrunn av min situasjon.  Vi lever på lån i Nordea.  Barns skolegang er første prioritet, det koster oss om lag 15 000 nok i mnd. Offentlig skole er uaktuelt og livsfarlig med tanke på kidnapping etc.  Det går mot stupet………men så læng det e håpJ

 

Arvid Birkeland fra Natal den 30.10.2011.

Related Posts

Tags

Share This

UA-13087107-3