Statutter

Statutter til Støttefondet for Arvid Birkeland.

Styreformann: Harald Birkeland.  E-post: ha-bi@online.no
§1
 • Fondets midler skal dekke utgifter forbundet med saken til Arvid Birkeland i Norge og i Brasil.
 • I den grad det er nødvendig skal fondets midler også bidra til å dekke nødvendig livsopphold for Arvid Birkeland og hans nærmeste familie .
 • Dette omhandler hans kone og barn i Brasil.
§2
 • Det skal føres regnskap for fondet som viser alle inntekter og utgifter, og det skal administreres av et styre på minimum 3 personer,
  hvor formannen står som disponent for midlene.
 • Fondets disponent må innhente 2/3 flertall i styret for å kunne gjennomføre disposisjoner.
 • Alle forslag til disposisjoner i fondet skal sendes ut skriftlig pr. e-post til de andre medlemmene av styret.
 • Fondets regnskap skal på forespørsel gjøres kjent for bidragsytere.
§3
Midlene skal anvendes til:
 • Alle omkostninger forbundet med advokathjelp i Norge og Brasil
 • Nødvendige utgifter for Arvid, slik at han kan være tilgjengelig og delta i driften og holde seg oppdatert i saken,
  herunder nevnes faste kostnader knyttet til telefon og bredbånd i Brasil.
 • Daglig drift omkring saken mot media og publikum.
 • Kostnader knyttet til markedsføring av saken, inkl. produksjon av materiell.
 • Alminnelige kostnader/gebyrer knyttet til innsamlingsaksjonen, til 3 part.
 • Bidra til å dekke livsopphold for Arvid Birkeland og hans kone og barn i Brasil.
 • Bidra til å dekke utgifter knyttet til barnas skolegang.
 • Dekke skatter og offentlig omkostninger som påfaller fondet ihht norsk lov.
 • Midlene kan også anvendes til spesielle formål.  Formålet må fremme saken til Arvid Birkeland og vanskelig la seg gjennomføre på en forsvarlig og representativ måte uten økonomisk støtte. I så fall må et enstemmig styre stå bak avgjørelsen.
§4
 • Om det er et overskudd i Støttefondet for Arvid Birkeland ved hovedformålets slutt, skal disse midlene i sin helhet gis videre til en eller dele mellom flere humanitære formål.
 • Fondets styre avgjør hvilke humanitære formål midlene skal gå til.
§5
Styrevedtakene skal protokollføres og undertegnes av styremedlemmene.
UA-13087107-3